நீட் உயிரியல் – உடல்நலம்-U 8 மனித நல மேம்பாட்டில் உயிரியல் பகுதி 2 BRIGHT FOCUS TO SUCCESS

உடல்நலம் –
சால்மோனெல்லா டைஃபி பாக்டீரியா பொதுவாக உணவுக் குழலின் எப்பகுதியினுள் நுழைகிறது

Read more

ஆன்லைன் தேர்வு நீட் உயிரியல் U 9 உயிரி தொழில் நுட்பவியல் பகுதி-2 – BRIGHT FOCUS TO SUCCESS

ஆன்லைன் தேர்வு-
ஆன்கோஜெனிக் (புற்றுநோய் ஜீன்கள்) பண்புகள் ______ இதில் காணப்படும்

Read more

நீட் உயிரியல் உயிரி தொழில் நுட்பவியல் U 9 பகுதி-2 BRIGHT FOCUS TO SUCCES

உயிரி தொழில்-
கீழ் கண்டவற்றில் உயிரி தொழில் நுட்பவியல் பற்றிய தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடு

Read more

நீட் உயிரியியல் U 10 உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம்-சூழ்நிலையியல் -பகுதி-2 BRIGHT AND FOCUS TO SUCCESS

உயிரினங்கள்,-
ஓசோனின் அடர்த்தி எம்முறையில் அளவிடப்படுகிறது?

Read more

நீட் உயிரியல் U6 அண்டகம்-விந்தகம் மனித இனப்பெருக்கம் பகுதி 5 BRIGHT AND FOCUSS TO SUCCES

அண்டகம்
செமினிஃபெரஸ் குழல்களிலிருந்து, விந்துக்கள் விடுவிக்கப்படுதலின் பெயர்?

Read more

UPSC TNPSC NEET AUXIN-PLANT HORMONES-2 GENERAL SCIENCE – BOTANY PART 4 – FOCUS TO SUCCESS

AUXIN
The term Auxin (Greek- auxin – means to grow) was first used by Frits Warmolt Went(Dutch biologist) in 1926 using Oats (Avena) Coleoptile  and isolated the auxin

Read more

UPSC TNPSC- PLANT HORMONES 1- GENERAL SCIENCE-BOTANY PART 3 – FOCUS TO SUCCESS

HORMONES,
The word hormone was first introduced by Sir William Maddock Bayliss (England) and Starling.

Read more

NEET BIOLOGY U4 TRANSPIRATION IN PLANTS – PLANT PHYSIOLOGY PART 3 – FOCUS TO SUCCESS

TRANSPIRATION

The historical experiment on auxins was performed by:

Who first gave the name Auxins to the chemical substances synthesized in the tip?

Read more

NEET BIOLOGY MCQ U4 PLANT PHYSIOLOGY OSMOSIS-TRANSPORT IN PLANTS PART 2 – FOCUS TO SUCCESS

OSMOSIS
The osmotic theory for the active water absorption was given by 

Read more

UPSC TNPSC BOTANY NYCTINASTY MCQ PART 2 – FOCUS TO SUCCESS

NYCTINASTY
Nelumba nucifera is example to

Read more
%d bloggers like this: