டி.என்.பி.எஸ்.சி. பொதுத்தமிழ் பகுதி 1, ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள்,வடமொழி , ரங்கராஜன், சாங்கியம் மற்றும் ஆசீவகம், குறிப்பு வினையெச்சம், எச்சம், முற்றெச்சம்.

1. நமது உடலின் எந்த பகுதியில் இருந்து ஆயுத எழுத்து பிறக்கிறது? அ. தலை ஆ. மூக்கு இ. மார்பு  ஈ. மூக்கு  விடை: தலை 2.

Read more

NEET BIOLOGY U 5 HUMAN PHYSIOLOGY PART 13, DIGESTIVE SYSTEM, RESPIRATORY SYSTEM, CIRCULATORY SYSTEM, EXCRETORY SYSTEM, SKELETAL SYSTEM, INTEGUMENTARY SYSTEM, NERVOUS SYSTEM, ENDOCRINE SYSTEM,

DIGESTIVE SYSTEM RESPIRATORY SYSTEM CIRCULATORY SYSTEM EXCRETORY SYSTEM SKELETAL SYSTEM INTEGUMENTARY SYSTEM NERVOUS SYSTEM 1. Vibrations of fenestra ovalis arc

Read more

NEET BIOLOGY U 5 HUMAN PHYSIOLOGY PART 12, DIGESTIVE SYSTEM, RESPIRATORY SYSTEM, CIRCULATORY SYSTEM, EXCRETORY SYSTEM, SKELETAL SYSTEM, INTEGUMENTARY SYSTEM, NERVOUS SYSTEM, ENDOCRINE SYSTEM,

Topics: DIGESTIVE SYSTEM RESPIRATORY SYSTEM CIRCULATORY SYSTEM EXCRETORY SYSTEM SKELETAL SYSTEM INTEGUMENTARY SYSTEM NERVOUS SYSTEM ENDOCRINE SYSTEM 1. The lymph

Read more

NEET BIOLOGY MCQ UNIT-1 DIVERSITY IN LIVING WORLD PART 7, SALIENT FEATURES AND CLASSIFICATION OF PLANTS INTO MAJOR GROUPS- ALGAE, BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, ANGIOSPERMS. CLASSIFICATION OF ANGIOSPERMS.

  TOPICS: SALIENT FEATURES AND CLASSIFICATION OF PLANTS INTO MAJOR GROUPS- ALGAE, BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, ANGIOSPERMS. CLASSIFICATION OF ANGIOSPERMS. 1.

Read more

NEET BIOLOGY U 5 HUMAN PHYSIOLOGY PART 11 ,SA node, Lymph nodes, Thymus, Tonsils, Middle of ventricles, Platelets, Thromboplastin and Ca++, Red bone marrow, Plasmin, Blood Group O, Basophils, Neutrophils and monocytes, RBC, B-Lymphocytes.

  Topics: Digestive system Respiratory system Circulatory system Excretory system Integumentary system Skeletal system Nervous system Endocrine system 1. Which

Read more

NEET BIOLOGY MCQ UNIT-1 DIVERSITY IN LIVING WORLD PART 6, Sea oak, Fucus, Angiosperm, Flower, Cycas and Pinus, Selaginella and Salvinia, Mosses, Asexual reproduction.

  TOPICS: SALIENT FEATURES AND CLASSIFICATION OF PLANTS INTO MAJOR GROUPS- ALGAE, BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, ANGIOSPERMS. CLASSIFICATION OF ANGIOSPERMS.  

Read more

NEET BIOLOGY MCQ UNIT-1 DIVERSITY IN LIVING WORLD PART 5 ,SALIENT FEATURES AND CLASSIFICATION OF PLANTS INTO MAJOR GROUPS- ALGAE, BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, ANGIOSPERMS. CLASSIFICATION OF ANGIOSPERMS.

  TOPICS: SALIENT FEATURES AND CLASSIFICATION OF PLANTS INTO MAJOR GROUPS- ALGAE, BRYOPHYTES, PTERIDOPHYTES, GYMNOSPERMS, ANGIOSPERMS. CLASSIFICATION OF ANGIOSPERMS. 1.

Read more

நீட் தேர்வு உயிரியல் பாடத்திட்டம் – உயிர் பல்வகைமை மற்றும் உயிரி உலகம், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் கட்டமைப்பு அமைப்பு, செல் அமைப்பு மற்றும் செல்லின் பணிகள் , தாவர செயலியல், மனித உடற்செயலியல், இனப்பெருக்கம், மரபியல் மற்றும் பரிணாமம், மனித நலமும் உயிரியலும், உயிர் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்,சூழ்நிலையியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்.

  அலகு-1  உயிர் பல்வகைமை மற்றும் உயிரி உலகம் உயிர்பல்வகைமை  வகைப்பாட்டியலின் தேவை மூன்று பேரூலக வகைப்பாட்டு முறை  வகைப்பாட்டியல் மற்றும் தொகுப்பமைவியல்  சிற்றினக் கோட்பாடு மற்றும்

Read more

NEET BIOLOGY U 5 HUMAN PHYSIOLOGY PART 10, Plasma protein, Neutrophils, Ca and thromboplastin, Monocytes, Basophils, Neutrophil of female, Initiation of heart beat, Diapedesis, Digestive, Liver

  Topics: Digestive system Respiratory system Circulatory system Excretory system Integumentary system Skeletal system Nervous system Endocrine system 1. In

Read more

NEET BIOLOGY U 5 HUMAN PHYSIOLOGY PART 9, Digestive system, Respiratory system, Circulatory system, Excretory system, Integumentary, system, Skeletal system, Nervous system, Endocrine system,

Topics: Digestive system Respiratory system Circulatory system Excretory system Integumentary system Skeletal system Nervous system Endocrine system 1. Which vertebrate

Read more
%d bloggers like this: