ஆன்லைன் தேர்வு நீட் உயிரியல் U 2 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் கட்டமைப்பு பகுதி 1 – FOCUS TO SUCCESS

கட்டமைப்பு
கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தில் இலைகள், முட்களாக மாறுபாடுஅடைந்து காணப்படுகிறது?
காலிபிளவரில் உண்ணும் பகுதி எது?
சுவாசிக்கும் வேர்கள் காணப்படும் தாவரம் எது?

Read more
%d bloggers like this: