ஆன்லைன் தேர்வு நீட் உயிரியல் U 1 பன்முகத்தன்மை – உயிரி உலகம் பகுதி-1 – FOCUS TO SUCCESS

ஆர்க்கிபாக்டீரியம் என்பது பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் குறிக்கிறது?
நாம் பயன்படுத்தும் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் பெரும்பாலும் கிழ்கண்ட எவற்றிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது?
சைக்கிளோசிஸ் என்பது ___.

Read more
%d bloggers like this: