ஆன்லைன் தேர்வு 12 உயிரியல் விலங்கியல் உயிரிகளின் இனப்பெருக்கம்

ஹைட்ராவில் இழப்பு மீட்டல் குறித்து முதன் முதலில் ஆய்வு மேற்கொண்டவர் யார் ?
தெலிடோகி கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் பெண் உயிரிகள் மட்டுடம் உருவாக்கப்படுகின்றன. எ.கா.

Read more
%d bloggers like this: