யு. பி. எஸ். சி. மற்றும் டி. என். பி. எஸ். சி. இந்திய வரலாறு பகுதி 1.

சுல்தானிய காலத்தில் கீழ்கண்ட எந்த வகையான புத்த மதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது? 

இந்தியாவில் வணங்கப்பட்ட முதல் மனித சிலை எது?

வல்லபி பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைந்திருந்தது?

Read more
%d bloggers like this: