நீட் உயிரியல் உயிரி தொழில் நுட்பவியல் U 9 பகுதி-2 BRIGHT FOCUS TO SUCCES

உயிரி தொழில்-
கீழ் கண்டவற்றில் உயிரி தொழில் நுட்பவியல் பற்றிய தவறான கூற்றை தேர்ந்தெடு

Read more

நீட் உயிரியல் U 9 உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பகுதி 1 மனித சுகாதாரம், தொழிற்சாலை மற்றும் விவசாய துறைகளில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் சிகிச்சை முறையில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட தாவரங்கள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிரிகள்

தலைப்புகள் மறுசேர்க்கை டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பம் மனித சுகாதாரம், தொழிற்சாலை மற்றும் விவசாய துறைகளில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் சிகிச்சை முறையில்  உயிரி தொழில்நுட்பவியல் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட தாவரங்கள்

Read more
%d bloggers like this: