நீட் உயிரியல் U6 அண்டகம்-விந்தகம் மனித இனப்பெருக்கம் பகுதி 5 BRIGHT AND FOCUSS TO SUCCES

அண்டகம்
செமினிஃபெரஸ் குழல்களிலிருந்து, விந்துக்கள் விடுவிக்கப்படுதலின் பெயர்?

Read more

நீட் உயிரியல் U 6 இனப்பெருக்கம் MCQ பகுதி 4 – Focus to Success

உயிரியல்
கீழ்கண்ட எந்த உயிரினத்தில் மாதவிடாய் சுழற்சி காணப்படுகிறது?

Read more

நீட் உயிரியல் U 6 இனப்பெருக்கம் பகுதி 3 –

பிஸ்டியா-ஆகாயத் தாமரை தாவரத்தில் காணப்படும் உடல இனப்பெருக்க முறை என்ன?
கீழே கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எவை பிரையோஃபைட்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்டுகளில், ஆண் கேமிட்டுகளை எடுத்துச் செல்ல தேவைப்படுகின்றன?

Read more

நீட் உயிரியல் U 6 இனப்பெருக்கம் பகுதி 2 , தலைப்புகள் : உயிரினங்களில் இனப்பெருக்கம், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (பூக்கும்) தாவரங்களில் பால் இனப்பெருக்கம், மனித இனப்பெருக்க மண்டலம், மனித இனப்பெருக்க நலன்.

      தலைப்புகள் : உயிரினங்களில்  இனப்பெருக்கம்,  ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (பூக்கும்) தாவரங்களில் பால் இனப்பெருக்கம்,  மனித இனப்பெருக்க மண்டலம்,  மனித இனப்பெருக்க நலன். 1. கீழ்க்கண்ட எந்த மாதவிடாய்க்

Read more

நீட் உயிரியல் U 6 இனப்பெருக்கம் பகுதி 1 தலைப்புகள் உயிரினங்களில் இனப்பெருக்கம் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (பூக்கும்) தாவரங்களில் பால் இனப்பெருக்கம் மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் மனித இனப்பெருக்க நலன்

தலைப்புகள்: உயிரினங்களில்  இனப்பெருக்கம்,  ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் (பூக்கும்) தாவரங்களில் பால் இனப்பெருக்கம், மனித இனப்பெருக்க மண்டலம்,  மனித இனப்பெருக்க நலன். 1 . கீழ்க்கண்ட எந்த உயிரினத்தில் செல்

Read more
%d bloggers like this: