நீட் உயிரியல் (NEET BIOLOGY MCQ ) அலகு 5 சுவாசித்தல் மனித உடற்செயலியல் பகுதி 2 BEST AND BRIGHT FOCUSS ON SUCCESS

குளுக்கோஸ் போன்ற ஊட்டச்சத்து மூலக்கூறுகளை________ முறையில் சிதைவுற உயிரினங்கள் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்துகிறது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட ஆற்றல் பல்வேறு செயல்கள் புரிய பயன்படுகிறது

Read more

நீட் உயிரியல் U 5 மனித உடற்செயலியல் பகுதி 1.தலைப்புகள் ஜீரண மண்டலம் சுவாச மண்டலம் இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம்

தலைப்புகள் ஜீரண மண்டலம் சுவாச மண்டலம்  இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம்  எலும்பு மண்டலம்  நரம்பு மண்டலம்  நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் 1. கீழ்காணும் பொருட்களில் நமது செரிமான

Read more
%d bloggers like this: