நீட் உயிரியல் அலகு 4 தாவர செயலியல் பகுதி 4

  தலைப்புகள்: – தாவரங்களில்  கடத்தல் கனிம ஊட்டம் உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை தாவரங்களில் சுவாசம் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம் 1.NAA என்பது எதைக் குறிக்கிறது?

Read more

நீட் உயிரியல் அலகு 4 தாவர செயலியல் பகுதி 3

தலைப்புகள்: – தாவரங்களில்  கடத்தல் கனிம ஊட்டம் உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை தாவரங்களில் சுவாசம் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம்                               1.வாஸ்குலார் கேம்பியம் பொதுவாக உருவாக்குவது. அ.

Read more

நீட் உயிரியல் அலகு 4 தாவர செயலியல் பகுதி 2 தலைப்புகள்: – தாவரங்களில் கடத்தல், கனிம ஊட்டம், உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை, தாவரங்களில் சுவாசம், தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம்.

  தலைப்புகள்: – தாவரங்களில்  கடத்தல், கனிம ஊட்டம், உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை, தாவரங்களில் சுவாசம், தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம். 1. தாவரங்களில் இலைத்துளை திறப்பதற்கு

Read more

நீட் உயிரியல் அலகு 4 தாவர செயலியல் பகுதி 1 தலைப்புகள்: – தாவரங்களில் கடத்தல் கனிம ஊட்டம் உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை தாவரங்களில் சுவாசம் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம்

தலைப்புகள்: – தாவரங்களில்  கடத்தல் கனிம ஊட்டம் உயர் தாவரங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை தாவரங்களில் சுவாசம் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியாக்கம் 1. கீழ்க்கண்ட எது பல திசையில் 

Read more
%d bloggers like this: