நீட் உயிரியல் (NEET BIOLOGY MCQ UNIT -3) அலகு 3 நுண்ணோக்கி- செல் அமைப்பு மற்றும் செல்லின் பணிகள் பகுதி 2 BEST AND BRIGHT FOCUSS ON SUCCESS

நுண்ணோக்கி-
நுண்ணோக்கி (microscope) என்ற வார்த்தை கீழ்க்கண்ட எந்த மொழி சொல்?

Read more

நீட் உயிரியல் U 3 செல் உயிரியல் மற்றும் உயிரி மூலக்கூறுகள் பகுதி 1 பசுங்கணிகம், மனித நரம்பு செல், பிரக்டோஸ், யூரியேஸ், சைட்டோபிளாசம்,எண்டோபிளாச வலை, இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்

1.கீழ்க்கண்ட  செல் நுண்ணுறுப்புகளில் எதில் குவாண்டோசோம் காணப்படுகிறது? அ. பசுங்கணிகம்  ஆ.கொல்கை  உடலங்கள் இ.எண்டோபிளாச வலை  ஈ.மைட்டோகாண்ட்ரியா விடை : பசுங்கணிகம் 2.செல்லை கண்டுபிடித்தவர் யார்? அ.

Read more
%d bloggers like this: