நீட் உயிரியியல் U 10 உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம்-சூழ்நிலையியல் -பகுதி-2 BRIGHT AND FOCUS TO SUCCESS

உயிரினங்கள்,-
ஓசோனின் அடர்த்தி எம்முறையில் அளவிடப்படுகிறது?

Read more

நீட் உயிரியல் U 10 சூழ்நிலையில் பகுதி 1 உயிரினங்களும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை மண்டலம் உயிரிய பல்வகைமை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்

உயிரினங்களும் சுற்றுச்சூழலும் சூழ்நிலை மண்டலம் உயிரிய பல்வகைமை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் 1.மணற்பாங்கான நிலத்தில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? அ. ஹீலியோஃபைட்டுகள் ஆ. ஹைட்ரோஃபைட்டுகள் இ. மீசோஃபைட்டுகள்

Read more
%d bloggers like this: