நீட் (NEET)உயிரியல் தேர்வு MCQ அலகு 1-வகைப்பாட்டியல் மற்றும் தொகுப்பமைவியல்-உயிரி உலகத்தின் பல்வகைத்தன்மை (Diversity in the living world) பகுதி 2 உயிரினங்களின் உலகம்(The living world) BEST AND BRIGHT FOCUS ON SUCCESS

வளர்ச்சி என்ற பண்பை உயிரினங்களை வரையறுக்கும் பண்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால்

Read more

நீட் உயிரியல் U 1 உயிரி உலகம் பகுதி-1 அசிடோஃபைல்ஸ், பிரிவு, சிற்றினங்கள்,தயிர், பாக்டீரியா,கசையிழைகள், சிலியாக்கள், போலிக்கால்கள்,சயனோ பாக்டீரியாக்கள்,அஸ்ஸாம், பேரினம் ,லக்னோ

1. பின்வரும் கூற்றை படித்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு. கூற்று: வைரஸ்களின் பண்புகள். அ. வைரஸ் ஒரு நிலை மாறும் ஒட்டுண்ணி ஆகும். ஆ. வைரஸ்கள் டிஎன்ஏ

Read more
%d bloggers like this: