டி.என்.பி.எஸ்.சி.புவியியல் பகுதி 1. புவியின் கோளங்கள், புவியின் அமைப்பு, பாறைகள், புவிப்புறச் செயல்பாடுகள், புவிஅகச் செயல்பாடுகள்.வளிக்கோளம்,நிலக்கோளம்,நீர்க்கோளம்,உயிர்க்கோளம், பாறைக்கோளம்,சியால்(SIAL), சிமா (SIMA), நிஃப்(NIFE), புவிநிகர் கோள்கள், மாக்மா.

பகுதிகள்: – புவியின் கோளங்கள், புவியின் அமைப்பு, பாறைகள், புவிப்புறச் செயல்பாடுகள், புவிஅகச் செயல்பாடுகள். 1.புவி தன்னுள் எத்தனை கோலங்களை கொண்டுள்ளது? அ.8 ஆ.6 இ.4 ஈ.2

Read more
%d bloggers like this: