டி. என். பி. எஸ். சி. வரலாறு பகுதி 1. தொல்லியல் (Archaeology), தொல்மானுடவியல் (Palaeoanthropology), ஆஸ்ட்ரோலோபித்திசின்கள், பண்டைய கிரேக்கர்கள் , ஹெரோடோடஸ்,மண்ணடுக்கியல்(ஸ்ட்ரேட்டிகிராஃபி),என்னிகால்டி – நன்னா, மெசபடோமியா, கேபிடோலைன், ஆஸ்மோலியன்,சார்லஸ் டார்வின்.

  தலைப்பு : – மனித பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும்: வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம். 1.தொல்பொருள்களை ஆராய்ந்து, விளக்கம் அளிப்பதன் வழியாக மனிதர்களின் கடந்த காலம் குறித்து

Read more
%d bloggers like this: