டி. என். பி. எஸ். சி. பொருளியல் பகுதி 1.பொருளாதார மேம்பாடு, நிகர நாட்டு உற்பத்தி(NNP ) , தனிநபர் வருமானம்(PCI ‌‌), வாங்கும் திறன் சமநிலை(PPP), மனிதவள மேம்பாட்டுக் குறியீடு(HDI), வாங்கும் திறன் சமநிலை, மனித வளம், மனிதவள மேம்பாடு.

தலைப்பு : – மேம்பாட்டை அறிவோம்: தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை. 1. ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? அ.அரசியல் மேம்பாடு  ஆ.தொழில்நுட்ப மேம்பாடு 

Read more
%d bloggers like this: