12 உயிரி விலங்கியல் MCQ மனித இனப்பெருக்கம் பகுதி 2 .

ஆண் மற்றும் பெண் கேமிட்டுகள் உருவாக்கும் முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
தாயின் கருப்பையில் இருந்து சிசு வெளியேற்றப்படும் செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

Read more

12ம வகுப்பு உயிரி விலங்கியல் உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கம் பகுதி 1. அர்ரீனோடோக்கி, இணைவு முறை இனப்பெருக்கம், பால் இனப்பெருக்கம்,எளிய ஒழுங்கற்ற இருசமபிளவு முறை, அமீபா, பாரமீசியம், யூக்ளினா, செராஷியம், பிளாஸ்மோடோமி.

1. எவ்வகை கன்னி இனப்பெருக்கத்தில் ஆண் உயிரிகள் மட்டும் உருவாகின்றன?       அ) அர்ரீனோடோக்கி   ஆ) ஆம்ஃபிடோக்கி    இ) தெலிடோக்கி    ஈ) ‘அ’ மற்றும் ‘இ’ இரண்டும் விடை

Read more
%d bloggers like this: